Politică Generală privind protecția datelor cu caracter personal
NEST DEZVOLT SRL 

1. Prezentare generală
1.1. Introducere
NEST DEZVOLT SRL  prelucrează date cu caracter personal referitoare la persoane fizice. Acestea pot reprezenta date în legătură cu clienții, furnizorii, contacte pentru afaceri, angajați și alte persoane cu care societatea a încheiat un contract sau cu care aceasta se află într-o legătură.
Această politică descrie modul în care datele personale trebuie colectate, utilizate și stocate pentru a fi în concordanță cu standardele Societății referitoare la protecția datelor – și, de asemenea, să îndeplinească condiția legalității.
Acest control se aplică tuturor sistemelor, persoanelor și proceselor care constituie sistemele informatice ale Societății, inclusiv membrii consiliului, directorii, angajații, furnizorii și alte părți terțe care au acces la sistemele NEST DEZVOLT.
1.2. Existența politicii
Prin această politică privitoare la protecția datelor, NEST DEZVOLT asigură:
• Conformitatea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și practicile performante la acest nivel;
• Protecția drepturilor persoanelor vizate: de exemplu a partenerilor, clienților, angajaților;
• Modul de stocare și prelucrare a datelor persoanelor fizice;
• Protecția Societății de posibilele riscuri referitoare la încălcarea securității datelor.
1.2.1 Legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal
Regulamentul (EU) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul” sau ”GDPR”) descrie modul în care societățile – incluzând NEST DEZVOLT trebuie să prelucreze datele cu caracter personal. Amenzile semnificative sunt aplicabile în cazul în care se consideră că o încălcare a fost adoptată în temeiul Regulamentului GDPR, care are rolul de a proteja datele cu caracter personal ale cetățenilor Uniunii Europene.
Aceste reguli se aplică indiferent dacă datele sunt stocate în format electronic, pe hârtie sau pe alte materiale.
Pentru a fi în concordanță cu legislația, informațiile personale trebuie să fie colectate și utilizate în mod corect, stocate în siguranță, nepermițându-se folosirea acestora în mod ilegal.
Regulamentul (EU) nr 2016/679 stipulează, printre altele, faptul că datele personale trebuie:
1. Să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
2. Să fie colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
3. Să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
4. Să fie exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
5. Să nu fie păstrate mai mult timp decât este necesar („limitări legate de stocare”);
6. Să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”);
7. Să fie prelucrate în concordanță cu drepturile persoanelor vizate;
8. Să nu fie transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul în care teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.
1.2.2 Definiții
Există un număr total de 26 de definiții enumerate în cadrul GDPR și nu este adecvată reproducerea acestora aici. Cu toate acestea, definițiile cele mai fundamentale cu privire la această politică sunt următoarele:
Date cu caracter personal orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”)
Persoana vizată o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
Prelucrare orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
Operator persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern
Persoană împuternicită de operator persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului
1.3. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Există o serie de principii fundamentale pe care se bazează prelucrarea datelor personale conform Regulamentului.
Datele personale sunt:
(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) („limitări legate de scop”);
(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
(d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).
NEST DEZVOLT se va asigura că respectă toate aceste principii atât în procesul de prelucrare pe care îl desfășoară în prezent, cât și ca parte a introducerii de noi metode de procesare, cum ar fi noile sisteme informatice.
1.4. Drepturile persoanei vizate
Persoana vizată are, de asemenea, drepturi în temeiul Regulamentului. Acestea constau în:
• Dreptul de retragere a consimțământului;
• Dreptul la informare;
• Dreptul de acces;
• Dreptul la rectificare;
• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
• Dreptul la restricționarea prelucrării;
• Dreptul la portabilitatea datelor;
• Dreptul de a se opune prelucrării;
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
• Dreptul de a depune o plângere la Autoritate;
• Dreptul de a se adresa justiției.
Fiecare dintre aceste drepturi este susținut de proceduri adecvate în cadrul NEST DEZVOLT care permit ca acțiunea necesară să fie luată în termenele stabilite de Regulament.
Persoanele vizate își pot exercita o parte din drepturile de mai sus prin e-mail, adresate Societății la contact@nestbythelake.ro. Operatorul de date poate atașa o cerere standard, cu toate că persoanele nu sunt obligate să o folosească.
Cererile vor fi scutite de vreo taxă. Societatea va fi obligată să furnizeze răspuns în maxim o lună, iar în anumite cazuri excepționale în cel mult două luni de la primirea cererii.
Societatea va verifica întotdeauna identitatea oricărei persoane. În vederea răspunderii la cereri și permiterea exercitării drepturilor, Societatea va avea un cuvânt de spus cu privire la temeinicia cererii.
Societatea respectă următoarele termene pentru răspunsul la cererile persoanelor vizate:
Solicitarea de date solicitate Grafic de timp
Dreptul de a fi informat Atunci când se colectează date (dacă acestea sunt furnizate de persoana vizată) sau în termen de o lună (dacă nu sunt furnizate de persoana vizată)
Dreptul de acces O lună
Dreptul la rectificare O lună
Dreptul de ștergere Fără întârzieri nejustificate
Dreptul de a restricționa procesarea Fără întârzieri nejustificate
Dreptul la portabilitatea datelor O lună
Dreptul de a se opune prelucrării La primirea obiecției
Drepturi legate de procesul de luare a deciziilor și profilaxie automată. Nespecificat
1.5. Temeiurile prelucrării
Există șase moduri alternative în care poate fi stabilită legalitatea unui caz specific de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Regulamentului GDPR.
1.5.1 Consimțământul
Cu excepția cazului în care este necesar dintr-un motiv admis în Regulament, NEST DEZVOLT va obține întotdeauna acordul explicit din partea unei persoane vizate pentru colectarea și prelucrarea datelor. În cazul copiilor sub vârsta de 16 ani (o vârstă mai mică poate fi permisă în anumite state membre ale UE), va fi obținut consimțământul părinților. Informații transmise despre utilizarea datelor noastre cu caracter personal vor fi furnizate persoanelor vizate în momentul obținerii consimțământului și explicării drepturilor acestora cu privire la datele lor, cum ar fi dreptul de retragere a consimțământului. Aceste informații vor fi furnizate într-o formă accesibilă, scrise în limbaj clar și gratuit.
În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt obținute direct de la persoana vizată, aceste informații vor fi furnizate persoanei vizate într-o perioadă rezonabilă de timp după obținerea datelor.
1.6. Încheierea sau executarea unui contract
În cazul în care datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt necesare pentru a încheia sau executa un contract cu persoana vizată, nu este necesar consimțământul explicit. Acesta va fi cazul în care contractul nu poate fi încheiat fără datele personale în cauză, de exemplu o livrare nu poate fi efectuată fără o adresă la care să se poată livra.
1.7. Obligația legală
În cazul în care datele cu caracter personal trebuie să fie colectate și prelucrate pentru a ne conforma legii, nu este necesar consimțământul explicit. Acest lucru poate se poate întâmpla în cazul anumitor date referitoare la ocuparea forței de muncă și la impozitare, de exemplu.
1.8. Interesele vitale ale subiectului datelor
În cazul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, atunci acesta poate fi utilizat ca temeiul legal al prelucrării. NEST DEZVOLT va păstra dovezi rezonabile, documentate, ori de câte ori acest motiv este utilizat ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
1.9. Activitatea desfășurată în interes public
În cazul în care NEST DEZVOLT trebuie să îndeplinească o sarcină pe care o consideră a fi în interesul public sau ca parte a unei obligații oficiale, atunci nu va solicita consimțământul persoanei vizate. Evaluarea interesului public va fi documentată și pusă la dispoziție ca dovadă atunci când este necesar.
1.10. Interesul legitim
Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal specific este în interesul legitim al NEST DEZVOLT și este considerată că nu afectează în mod semnificativ drepturile și libertățile persoanei vizate, atunci aceasta poate fi definită ca fiind motivul legal al prelucrării. Din nou, raționamentul din spatele acestui punct de vedere va fi documentat. De exemplu în cazul în care Societatea prelucrează datele pentru menținerea securității rețelei/îmbunătățirea serviciilor.
2. Persoane fizice, riscuri și responsabilități
2.1. Domeniul politicii
Prezenta politică se aplică:
• Sediilor si punctelor de lucru NEST DEZVOLT ;
• Tuturor departamentelor NEST DEZVOLT ;
• Întregului personal și voluntarilor NEST DEZVOLT ;
• Tuturor contractanților, furnizorilor și altor persoane ce lucrează în numele NEST DEZVOLT ;
Prezenta politică are aplicabilitate asupra tuturor datelor pe care Societatea le deține în legătură cu persoanele fizice identificabile. Acestea pot cuprinde:
• Numele persoanelor fizice;
• Adresele poștale;
• Adresele de e-mail;
• Numerele de telefon;
și orice alte date referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
2.2. Riscurile
Politica ajută la protejarea NEST DEZVOLT de reale riscuri la nivel de securitate, incluzând:
• Încălcări ale confidențialității.
• Vătămarea reputației. De exemplu, Societatea ar putea să fie lezată dacă hackerii vor obține acces la aceste date.
2.3. Responsabilități
Oricine lucrează pentru sau cu NEST DEZVOLT își angajează răspunderea pentru a asigura colectarea, stocarea și utilizate datelor în mod corespunzător.
Fiecare echipă care utilizează datele personale trebuie să asigure faptul că acestea sunt utilizate și prelucrate în concordanță cu politica și principiile generale ale protecției datelor, respectând legislația în vigoare.
3. Regulamentul general al personalului
• Singurele persoane care sunt apte să acceseze datele prezentate în această politică ar trebui să fie cele cărora le este necesară pentru activitatea pe care o realizează.
• Datele ar trebui să nu fie transmise către toți angajații. Când este necesar accesul la informații confidențiale, angajații pot solicita direct de la managerii lor.
• NEST DEZVOLT va asigura trainingul aferent tuturor angajaților pentru a-i ajuta în procesul înțelegerii responsabilității pe care o au în momentul în care utilizează datele.
• Angajații ar trebui să asigure securitatea datelor luând precauții și folosind instrucțiunile de mai jos.
• Vor trebui utilizate parole puternice.
• Datele personale nu vor fi dezvăluite către persoane neautorizate, fie din interiorul Societății sau în afară.
• Datele ar trebui să fie revizuite și actualizate dacă există situația în care datele nu sunt concordante cu realitatea. Dacă nu mai sunt necesare, datele vor fi șterse.
• Angajații vor cere ajutorul managerului lor dacă nu sunt siguri în legătura cu orice aspect al protecției datelor.

4. Stocarea datelor
Aceste reguli descriu cum și unde ar trebui să fie stocate datele cu caracter personal.
Când datele sunt stocate pe hârtie, ele trebuie păstrate într-un loc sigur unde persoanele neautorizate nu pot avea acces.
Aceste instrucțiuni se aplică, de asemenea, asupra datelor care sunt stocate în mod obișnuit în format electronic, dar au fost printate din anumite considerente:
• Hârtiile sau fișierele ar trebui păstrate într-un loc închis sau într-un sertar închis;
• Angajații ar trebui să se asigure că hârtia sau cele printate nu sunt lăsate la îndemâna persoanelor neautorizate ce ar putea să le vadă, ca de exemplu pe imprimantă;
• Printurile ar trebui distruse când nu mai sunt necesare.
Când datele sunt stocate în format electronic, ele trebuie să fie protejate de accesul neautorizat, ștergerilor accidentale sau atacurilor intenționate de hacking:
• Datele ar trebui protejate prin stabilirea unor parole puternice ce sunt schimbate regulat și niciodată împărtășite între angajați;
• Dacă datele sunt stocate pe suporturi amovibile (precum CD, DVD), acestea ar trebui păstrate în siguranță atunci când nu sunt folosite;
• Datele ar trebui stocate numai în servere sau unități specializate și ar trebui să fie încărcate într-un serviciu de cloud computing aprobat;
• Serverele ce conțin informații personale ar trebui plasate într-un loc sigur, departe de spațiul general de birouri;
• Datele nu ar trebui salvate direct pe laptopuri sau alte dispozitive mobile precum tablete sau smartphone-uri.
• Datele ar trebui să aibă un back-up. Aceste backup-uri ar trebui testate regulat.
• Toate serverele și calculatoarele ce conțin date ar trebui protejate de software de Securitate și firewall.
5. Utilizarea datelor
Datele personale nu au nicio valoare pentru NEST DEZVOLT decât dacă aceasta le poate folosi în activitatea sa. Folosirea daatelor personale în desfășurarea activității Societății poate genera numeroase riscuri:
• Când se lucrează cu date personale, angajații ar trebui să asigure că ecranele calculatoarelor sunt întotdeauna închise când le lasă nesupravegheate;
• Datele personale nu ar trebui transmise prin e-mail, având în vedere că această cale de comunicare nu este sigură.
• Datele ar trebui criptate înainte de a fi transferate electronic. Managerul IT ar trebui să explice cum sunt trimise datele către contactele externe autorizate.
• Datele personale nu ar trebui transferate în afara Spațiului Economic European.
• Angajații ar trebui să nu salveze datele personale în dispozitivele lor personale. Întotdeauna ar trebui să existe acces și actualizare a copiei centrale a tuturor datelor.
6. Precizia datelor
Legislația solicită NEST DEZVOLT să urmărească pașii în mod rezonabil pentru a asigura precizia și actualitatea datelor.
Acuratețea datelor este foarte importantă și este necesar un efort considerabil din partea NEST DEZVOLT pentru a o asigura.
Este responsabilitatea tuturor angajaților care lucrează cu aceste date să urmărească pașii pentru a asigura acuratețea și actualitatea datelor pe cât posibil.
• Datele vor fi păstrate în puține locuri. Personalul nu trebuie să creeze alte locuri adiționale deloc necesare, ca de exemplu copii inutile;
• Personalul ar trebui să se folosească de fiecare oportunitate pentru a asigura actualizarea datelor. De exemplu, prin confirmarea unor detalii în momentul în care clientul sună;
• NEST DEZVOLT va depune toate diligențele necesare pentru ca subiectele datelor să poată solicita actualizarea informațiile pe care Societatea le deține. De exemplu, inclusiv prin intermediul site-ului web al Societății,
• Datele ar trebui actualizate când se descoperă inadvertențe. De exemplu, când un client nu mai poate fi contactat prin intermediul unui număr de telefon, se recomandă eliminarea din baza de date a acestuia.
7. Divulgarea datelor din alte motive
În anumite circumstanțe, legislația permite datelor personale să fie dezvăluite către organele legii fără consimțământul persoanei subiect al datelor.
În aceste circumstanțe, NEST DEZVOLT va dezvălui datele necesare. Societatea va asigura faptul că cererea este legitimă, căutând asistență de la consilierii juridici unde este necesar.
8. Furnizare informații
NEST DEZVOLT țintește spre a asigura faptul că persoanele vizate știu cum sunt prelucrate datele, asigurându-se că ei înțeleg:
• Cum sunt datele lor utilizate;
• Cum își pot exercita drepturile.
În acest scop, Societatea are o Politică de confidențialitate, prin care stabilește cum sunt utilizate datele indivizilor în cadrul acesteia.
9. Consecințe
Nerespectarea prezentei Politici de către angajații Societății sau alți colaboratori externi poate conduce către sancțiuni disciplinare (inclusiv încetarea contractului de muncă), rezilierea contractelor și, în funcție de circumstanțe, acționarea în instanță pentru recuperarea integrală a prejudiciilor aduse organizației ca urmare a nerespectării prezentei Politici. Când există suspiciunea unor activități ilegale (cum ar fi, exemplificativ, sustragerea documentelor, copierea, distribuirea, transferul bazelor de date), Societatea va denunța activitatea infracțională organelor legii pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.
Prezenta Politică va fi adusă de către conducerea Societății la cunoștința tuturor angajaților, colaboratorilor, partenerilor de afaceri sau a altor terți.

Politica Cookie-uri

Cum folosim fisierele cookie?
Nestbythelake doreste setarea cookie-urilor pe calculatorul dumneavoastra pentru a ne ajuta sa imbunatatim experienta dvs. pe site-urile noastre.
Noua legislatie a UE ne cere sa va informam cum folosim cookie-urile. Prin acest text va explicam cum utilizam cookie-urile.
Consideram ca este important sa va protejam confidentialitatea si sa fim deschisi asupra modului in care utilizam datele dumneavoastra. Aceasta instiintare este pentru a va mentine informat si pentru a va ajuta sa va bucurati de site-urile noastre.

Ce sunt cookie-urile?
Un cookie este pur si simplu un fisier text care contine bucati de date, colectate atunci cand vizitati un site. Este proiectat pentru a ajuta site-urile sa identifice activitatea trecuta a utilizatorilor. Acest lucru poate include actiunea de a urmari daca ati facut click pe link-uri speciale sau pagini, daca v-ati conectat la profilul dvs., sau daca ati citit anumite pagini intr-o perioada de mai multe luni sau chiar ani.

Exista diferite tipuri de cookie-uri si fara ele site-urile nu ar putea functiona in modul in care v-ati obisnuit sa le utilizati.
Site-urile NEST DEZVOLT utilizeaza cookie-uri speciale pentru a va oferi cea mai buna experienta posibila si sunt utilizate doar acele cookie-uri pe care le consideram necesare si utile.
Potrivit noilor reglementari, va explicam ce tipuri de cookie-uri sunt folosite pe acest site, astfel incat sa puteti decide daca sunteti multumit, daca doriti sa stergeti cookie-urile existente sau chiar dezactiva folosirea cookie-urilor atunci cand vizualizati site-urile noastre.
Ce tip de cookie-uri sunt folosite pe site-urile NEST DEZVOLT?
Cookie-urile strict necesare
Acestea sunt cookie-uri esentiale care va permit sa navigati pe site-ul nostru si sa folositi caracteristicile sale. Aceste cookie-uri nu colecteaza informatii despre dvs. care ar putea fi folosite pentru publicitate sau pentru a inregistra activitatea dvs. pe internet.
Cookie-urile de performanta
Acestea colecteaza informatii despre modul in care folositi un site web, de exemplu, care sunt paginile vizualizate cel mai des si daca intampinati mesaje de eroare. Acestea nu colecteaza informatii care va pot identifica, toate datele fiind anonime. Cookie-urile de performanta sunt folosite doar pentru a imbunatati modul in care functioneaza site-ul.
Cookie-uri privind functionalitatea
Acestea inregistreaza alegerile pe care le faceti (cum ar fi limba preferata) si va ofera caracteristici de utilizare personalizate. Ele pot inregistra modificarile pe care le-ati facut pe site. Informatiile pe care le colecteaza pot fi facute anonime. Ele se refera strict la site-urile noastre si nu pot urmari alte site-uri pe care le vizitati.
Cookie-urile de directionare
Acestea va furnizeaza anunturi sau mesaje relevante in conformitate cu interesele dvs . Uneori cookie-urile de directionare sunt legate de alte site-uri, cum ar fi Facebook.
Cele patru categorii de cookie-uri sunt clasificate fie ca temporare (cookie-uri de “sesiune”) sau pe termen mai lung (“cookie-uri permanente”).
Cookie-urile de “Sesiune” inregistreaza actiunile dvs. intr-o singura sesiune de navigare. Aceasta “sesiune” incepe atunci cand pagina este deschisa si se termina atunci cand este inchisa. Atunci cookie-urile sunt sterse pentru totdeauna.
Cookie-urile “Permanente” sunt cele care raman pe telefonul sau computerul dvs. pentru o anumita perioada de timp. Ele sunt activate automat atunci cand vizitati din nou un anumit site.
O alta clasificare intre cookie-uri se face in functie de sursa acestora: cookie-uri “primare” sau cookie-uri “terte parti”. Cookie-urile “primare” sunt create de catre site-ul nestbythelake pe care-l vizitati, iar cele “terte parti” sunt create de catre un alt site decat cel vizitat. Site-ul nestbythelake permite cookie-uri third-party doar din partea site-urilor aprobate de catre companie.
Clasificare cookie-uri
Cookie-uri strict necesare
Nestbythelake foloseste cookie-uri “strict necesare” pentru:
A ne asigura ca va conectati la serviciul corespunzator cand modificam modul in care functioneaza site-ul nostru
Cookie-urile nestbythelake clasificate ca “strict necesare”, NU vor fi folosite pentru:
• Strangerea de informatii care ar putea fi utilizate pentru promovarea produselor sau serviciilor catre dvs.
• Inregistrarea preferintelor dvs. sau a numelui de utilizator dupa ce incheiati vizita curenta.
Prin accesarea site-ului nostru va exprimati acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor “strict necesare”.
Daca blocati aceste cookie-uri, nu va putem garanta securitatea sau prezice cum va evolua site-ul pentru dvs.
Mai jos o lista de cookie-uri din categoria “strict necesare” generate de nestbythelake
Nume Cookie Tip de Cookie Data expirare cookie Categorie Tip de utilizare
PHPSESSID Cookie de „Sesiune” La inchiderea browser-ului de internet Mediu Sesiune
Cookie-uri de performanta
Nestbythelake foloseste cookie-uri de “performanta” pentru:
• Furnizarea de statistici cu privire la modul in care site-ul nostru este folosit
• Imbunatatirea site-ului prin identificarea erorilor care pot aparea
Cookie-urile clasificate de “performanta” de nestbythelake NU vor fi utilizate pentru:
• Memorarea preferintelor dvs. sau a numelui de utilizator dupa incheierea vizitei curente
Unele dintre aceste cookie-uri sunt gestionate pentru noi de alte companii, dar nu le permitem acestor companii sa foloseasca cookie-urile in alte scopuri decat cele enumerate mai sus.
Utilizand site-ul nostru va exprimati acordul privind utilizarea de cookie-uri de “performanta”. Daca le blocati, nu putem prezice cum va evolua site-ul pentru dvs.
Mai jos o lista de cookie-uri “terte parti” clasificate drept cookie-uri de ”performanta”:
Nume Cookie Tip de Cookie Data expirare cookie Categorie Tip de utilizare
Google Analytics (Terta parte) Cookie-uri „Permanente” 2 ani Mediu Analitica
Cookie-uri de directionare
Nestbythelake foloseste cookie-uri de targetare pentru:
• Integrarea suportului pentru Facebook
Cookie-urile clasificate de targetare de nestbythelake NU vor fi utilizate pentru:
• Memorarea informatiilor despre utilizator
• Afisarea continutului targetat
Unele dintre aceste cookie-uri sunt gestionate pentru noi de alte companii, dar nu le permitem acestor companii sa foloseasca cookie-urile in alte scopuri decat cele enumerate mai sus.
Aveti posibilitatea sa blocati sau sa permiteti utilizarea acestor cookie-uri dar blocarea lor poate insemna ca nu vom mai putea furniza anumite servicii. Este de asemenea posibil ca blocarea lor sa ne impiedice sa memoram ca nu ati dorit un anumit serviciu.
Mai jos o lista de cookie-uri de targetare:
Nume Cookie Tip de Cookie Data expirare cookie Categorie Tip de utilizare
Facebook (Terta parte) Cookie-uri „Permanente” Conectare Facebook
Cookie-uri plasate de terti
Pe site-urile noastre se pot regasi cookie-uri plasate de terte parti, pe care nu le controlam. De exemplu, cand va conectati la invitatii prin intermediul Facebook Connect, Facebook poate utiliza cookie-uri sau alte tehnologii. Link-uri catre politica de confidentialitate, termenii si conditiile Facebook se pot gasi aici:https://www.facebook.com/help/cookies/update.
Putem de asemenea permite unei terte parti (de exemplu Google) sa plaseze cookie-uri pe site-urile noastre pentru a genera statistici legate de modul in care aceste site-uri sunt folosite; ocazional acest lucru poate include efectuarea activitatilor de remarketing pentru produsele si serviciile pe care le-ati vazut pe site-urile noastre sau ale unor terte parti. Aceasta notificare nu este valabil in cazul aplicatiilor, tehnologiilor sau site-urilor care sunt detinute si/sau operate de terte parti (de exemplu advertiseri terti sau servere de publicitate terte) chiar daca acestea utilizeaza tehnologiile noastre pentru a stoca si colecta informatii. Cu toate acestea colaboram cu partile terte pentru a ne asigura ca va sunt furnizate informatiile necesare si ca aveti posibilitatea de alegere. Este recomandat sa consultati termenii de utilizare, politica de confidentialitate, permisiunile si notificarile relevante pentru practicile de colectare, stocare si distributie ale respectivelor terte parti.
Stergerea Cookie-urilor
In cazul in care nu sunteti multumit cu utilizarea de cookie-uri pe acest site, le puteti sterge cu usurinta din folderul browser-ului dumneavoastra. De asemenea puteti seta browser-ul dvs. sa blocheze cookie-urile sau sa afiseze o notificare de avertizare inainte ca un cookie sa fie stocat pe calculatorul dumneavoastra.
Pentru ca sunt disponibile mai multe tipuri de browsere, nu vom da instructiuni pentru toate dintre ele, insa puteti vizita sectiunea „Totul despre cookie-uri”.
Daca utilizati Windows Explorer, acestia sunt
• Click pe ‘Windows Explorer’
• Selectati casuta ‘Search’ din bara de unelte
• Scrieti ‘cookie’ in casuta ‘Search’ din ‘Folders and Files’
• Alegeti ‘My Computer’ din meniul ‘Look In’
• Click pe ‘Search Now’
• Selectati si deschideti directoarele afisate ca si rezultat
• Selectati fisierele de tip cookie
• Click pe butonul ‘Delete’ pentru a sterge fisierele selectate Daca nu aveti Windows Explorer, faceti click pe “Help” din meniul “Start” si cautati “cookies” pentru a gasi informatii cu privire la cautarea fisierelor cookie.
Daca stergeti cookie-urile este posibil sa nu puteti utiliza o parte din serviciile de pe site-ul nostru sau de pe alte site-uri.

Politica de confidentialitate
Aceasta politica („Politica de confidentialitate”) descrie practicile cu privire la datele personale pe care le colectam prin Site, care este gazduit si operat din Romania. Aceasta politica nu guverneaza colectia de informatii prin orice site decat acesta sau colectiile de informatii gazduite de orice sponsor, subsidiar si companii afiliate „Companii afiliate”). Va incurajam sa cititi aceasta Politica inainte sa folositi site-ul nostru. Folosind acest Site, sunteti de acord cu termenii si conditiile acestei Politici.
Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam nu folositi acest Site.
1. Informatia pe care nestbythelake o aduna prin acest Site doua tipuri de informatie: „Date Personale”, informatie prin care un individ poate fi identificat si „Informatie Agregata”, prin care un individ nu poate fi identificat.
a. Informatie agregata. Cand vizitezi sau interactionezi cu Site-ul, tertele pe care nestbythelake le-a contractat pentru a-i oferi servicii, pot colecta informatii anonime prin trei surse: fisiere server log, cookies si pixel tags.
i. Fisiere de pe server.
Adresa dumneavoastra IP identifica un numar care va este adresat automat computerului dumneavoastra prin ISP (Internet Server Provider). Acest numar este identificat si logat automat in fisierele de server ori de cate ori viziatati site-ul, impreuna cu timpul vizitei si pagina pe care o viziati. Folosim adresa IP pentru a calcula nivelurile de utilizare ale Site-ului, pentru a diagnostica problemele cu serverele si pentru a administra Site-ul. Putem de asemenea sa folosim adresele IP pentru a comunica sau a bloca accesul vizitatorilor ca nu sunt de acord cu Termenii de utilizare. Colectarea adreselor IP este o procedura standard pe Internet si este utilizata automat de multe website-uri. Nestbythelake nu va colecta datele private individualizate, de exemplu, nume, adresa, numar de telefon sau adresa de email (acestea vor fi numite de aici inainte ‘date private’), decat in cazul in care le veti furniza prin dorinta proprie. Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate, va vom ruga sa nu ne trimiteti astfel de date. Datele care au fost trimise – in cazul in care nu este specificat altfel – pot fi folosite in urmatorul mod: stocare si procesare pentru o mai buna intelegere a nevoilor dumneavoastra si imbunatatirea produselor si serviciilor noastre; contactarea (in cadrul promotiilor ; aceasta poate fi facuta de catre terte parti care vor actiona conform instructiunilor noastre); inaintarea informatiilor compresate despre utilizatorii sau vizitatorii site-ului nostru – decat exclusiv intr-o forma non – individualizata – catre terte parti. Nu vom vinde, inchiria sau folosi in alte scopuri de marketing datele dumneavoastra private sau cele ale unor terte persoane catre terte parti. Le cerem parintilor sa ia la cunostinta ca Nestbythelake va folosi datele private in conformitate cu aceasta politica. In orice caz, datele private care sunt trimise voluntar de catre copii in schimbul de emailuri, in sesiuni de chat sau pe Bulletin boards etc. pot fi folosite de catre terte parti pentru emailuri nedorite. Deci, Nestbythelake sfatuieste toti parintii sa-si instruiasca copiii in folosirea responsabila si sigura a datelor private.
Informatii Aditionale Stocate Automat
In anumite conditii, informatii tehnice non-individualizate pot fi stocate automat, de exemplu, nu prin inregistrare, ci atunci cand ne vizitezi website-ul. Acest lucru poate fi conectat, de exemplu, cu tipul de Internet Browser pe care il folositi, cu sistemul de operare al calculatorului si cu domeniul website-ului de unde ati intrat pe website-ul nostru.
Cookies
Cookies sunt fisiere trimise de un server web pe calculatorul unei persoane cu scopul de a arhiva. Cookies sunt standard in schimb, folosite de majoritatea website-urilor si ajuta sa simplifice accesul continuu la un website specific si la utilizarea lui. Cookies nu provoaca nici o dauna sistemului de operare al computerului sau fisierelor si numai website-ul care a trimis un cookie specific poate sa citeasca, sa modifice sau sa stearga cookie-ul. Daca nu doriti ca aceste informatii sa fie stocate prin cookies, majoritatea browserelor au metode simple de a permite stergerea cookies-urilor stocate, respingerea automata a cookies sau selectia dintre acceptari si respingere
Cookies nu produc daune sistemului instalat pe calculatorul dumneavoastra sau fisierelor si doar website-ul care a trimis acel cookie specific poate citi, modifica sau sterge acel cookie. Daca nu doriti ca aceste informatii sa fie stocate prin intermediul cookies, majoritatea browserelor au metode simple care permit stergerea cookies stocate, respingerea automata a cookies sau selectia intre acceptarea si respingerea unor anumite cookies trimise catre calculatorul dumneavoastra. In orice caz, ar trebui sa stiti ca respingerea cookies ingreuneaza si poate face chiar imposibil pentru dumneavoastra sa « folositi » partia ale unui site.
iii. Informatii Plasate Automat pe Calculatorul dumneavoastra – Taguri Pixel
Site-ul poate folosi asa-numitele “taguri pixel”, “GIF-uri transparente” sau asemenea ajutoare (numite in mod obisnuit “taguri pixel”) pentru a aduna date statistice de baza asupra folosirii site-ului si a citatelor de reactii. Tagurile Pixel permit unui numar de vizitatori care au vizitat anumite pagini pe site sa fie numarati, sa fie oferite servicii de brand si analizarea eficacitatii promotiei si a campaniilor de publicitate. Cand sunt folosite sub forma unor mesaje pe email formatatate HTML, tagurile pixel pot spune expeditorului daca si cand emailul a fost deschis.

Termeni si conditii
1. Prin utilizarea acestui Site, sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare.
Accesul si utilizarea acestui Site sunt supuse urmatoarelor conditii de utilizare si tuturor legilor si regulamentelor aplicabile. Accesand si utilizand Site-ul, acceptati, fara limitari sau calificari, aceste conditii si luati la cunostinta ca orice alte acorduri intre Dumneavoastra si nestbythelake sunt inlocuite prin prevederile prezentelor Conditii de Utilizare. Daca nu sunteti de acord sau nu acceptati, fara limitari sau calificari, Conditiile de Utilizare ale acestui Site, va rugam sa parasiti acest Site.
Proprietatea Continutului
Site-ul si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzind fara limitare toate textele si imaginile („Continut”) care sunt in proprietatea si sub dreptul de autor (copyright) al nestbythelake sau al altora cu toate drepturile rezervate cu exceptia cazului in care nu este altfel specificat. Orice Continut care consta intr-o marca, logo, sau marca de serviciu reprezinta marca inregistrata si neinregistrata a nestbythelake sau a altora. Este strict interzisa utilizarea oricarui Continut, cu exceptia celor prevazute in Conditiile de Utilizare, fara permisiunea in scris a proprietarului „Continutului”. De asemenea, va informam ca Nestbythelake isi vor asigura si impune in mod hotarit recunoasterea drepturilor de proprietate intelectuala in conformitate cu legile in vigoare, ajungind daca este cazul la actionarea celor vinovati de incalcarea dreptului de proprietate intelectuala in judecata prin instantele penale.
Utilizarea Site-ului
Nestbythelake acorda permisiunea de a utiliza Site-ul in urmatoarele conditii:
Puteti descarca Continutul, insa doar pentru folosul personal si ne-comercial si cu conditia de a va conforma cu informatiile referitoare la dreptul de autor (copyright) si alte drepturi de proprietate intelectuala cuprinse in Continut;
Nu aveti permisiunea sa distribuiti, sa modificati, sa copiati (cu exceptia celor mai sus mentionate), sa transmiteti, sa expuneti, sa refolositi, sa reproduceti, sa publicati, sa autorizati, sa acordati o licenta de folosire, sa creati lucrari derivate din, sau sa transferati, sa vindeti sau sa folositi Continutul in alt mod, fara acordul in scris al Nestbythelake ;
Este interzis sa folositi Site-ul pentru a afisa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenintator, fals, inselator, abuziv, de hartuire, licentios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau incuraja un comportament ce va putea da nastere unei infractiuni, sau ar putea conduce la raspundere civila, sau ar incalca in alt mod legea. Nestbythelake va coopera cu oricare dintre autoritatile desemnate sa aplice legea si se va conforma cu orice sentinta judecatoreasca prin care se cere sau se ordona societatii Nestbythelake sa dezvaluie identitatea oricarei persoane care ar afisa sau transmite orice fel de informatie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului; si
Este interzis sa utilizati Site-ul in scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/oferta cu caracter comercial.
Confidentialitate
Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastra pe care o transmiteti pe Site prin posta electronica sau prin alta modalitate vor fi folosite in conformitate cu Politica de Confidentialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicari sau materiale pe care le transmiteti pe acest Site, precum intrebari, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidentiale si neprotejate de drepturi de proprietate intelectuala determinate.
Lipsa garantiilor
INTREG CONTINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT SI VA ESTE OFERIT „CA ATARE” FARA A SE OFERI NICI O GARANTIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESA SAU IMPLICITA.
Exonerarea de Raspundere
UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE IN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRA. Nestbythelake SI SOCIETATILE SALE AFILIATE, FUNCTIONARII, DIRECTORII, AGENTII SAU ORICE ALTA PARTE IMPLICATA IN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RASPUNZATOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURA, CE AR REZULTA DIN SAU IN LEGATURA CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONTINUTULUI SAU. Nestbythelake NU ISI ASUMA NICI O RESPONSABILITATE SI NU VA FI RASPUNZATOARE PENTRU NICI O DAUNA SAU VIRUSI CARE AR PUTEA SA VA INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI IN URMA ACCESARII SAU UTILIZARII ACESTUI SITE, SAU DESCARCARII ORICARUI MATERIAL, INFORMATII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.
Link-uri pe site-urile unei terte parti
Site-ul poate contine link-uri catre alte site-uri aflate in proprietatea sau operate de alte parti decit Nestbythelake Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai daca veti dori aceasta. Nestbythelake nu controleaza, si nu este raspunzatoare pentru continutul si conditiile de confidentialitate sau securitate si de functionalitatea acestor site-uri. Fara a se limita la cele mai sus mentionate, Nestbythelake isi declina in mod special orice raspundere daca aceste site-uri:
Incalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terte parti;
Sunt inexacte, incomplete sau contin informatii inselatoare;
Nu au caracter comercial sau nu raspund indeplinirii unui anumit scop;
Nu ofera o securitate adecvata;
Contin virusi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau
Sunt licentioase sau calomnioase.
De asemenea, Nestbythelake nu autorizeaza continutul sau orice alte produse si servicii prevazute pe astfel de site-uri. Daca intrati printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, va asumati personal riscul, fara a exista in acest sens permisiunea Nestbythelake
Revizuiri ale acestor Conditii de Utilizare
Nestbythelake poate, in orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca aceste Conditii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteti obligat sa respectati oricare si toate astfel de revizuiri si de aceea va trebui sa vizitati aceasta pagina a site-ului nostru in mod periodic pentru a lua la cunostinta Conditiile de Utilizare actualizate.
Este interzisa utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenintare, fals, inselator, abuziv, de hartuire, defaimator, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau incuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da nastere responsabilitatii civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autoritati care aplica legea sau orice ordin judiciar care solicita sau ordona Companiei sa reveleze identitatea persoanelor care posteaza sau transmit astfel de informatii sau materiale; sunteti de acord in asa fel incat Compania, la alegerea sa, sa inceteze sau sa intrerupa utilizarea de catre dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. In momentul suspendarii sau incetarii respective, dumneavoastra trebuie (a) sa incetati utilizarea site-ului si (b) sa distrugeti orice copii facute dupa orice parte a continutului sau. Nu veti considera Compania raspunzatoare pentru daunele, costurile, raspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocatilor) si sumele pentru intelegerile legate de orice proces, pretentie sau actiune depusa de catre un tert impotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijentei, proastei reprezentari, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incalcarii din partea dvs. a Termenilor de Utilizare si a legilor sau regulamentelor de aplicare.
UTILIZATI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI COMPANIA, COMPANIA Nestbythelake , NICI SUCURSALELE, AFILIATII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENTII SAI SAU TERTII IMPLICATI IN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONTINUTULUI INDIFERENT DACA SE REALIZEAZA PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTA SAU ALTA MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.
Legislatie aplicabila si Jurisdictie
Aceste Conditii de Utilizare si utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instantele competente din Romania vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi in legatura cu prevederile Conditiilor de Utilizare si/sau Continutul site-ului sau in cazul disputelor in care aceste Conditii de Utilizare si/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.